media

Ogólne warunki wynajmu samochodów (OW)

Ogólne warunki wynajmu samochodów stanowią integralną część Umowy Najmu zawartej pomiędzy Wypożyczalnią Samochodów ELITEAUTO Szymon Romanowski i Najemcą wskazanym w Umowie Najmu.
Przedmiotem najmu, jest opisany w Umowie Najmu samochód, który zostaje udostępniony Najemcy na warunkach i zasadach określonych w Umowie Najmu i załącznikach oraz w OW.

1. Rezerwacja oraz warunki przyjęcia oferty
1.1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Wynajmującego www.eliteauto.pl lub osobiście w Punkcie Wynajmu.
1.2. Najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania rezerwacji po zweryfikowaniu danych i dostępności samochodu, Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres e-mail.
1.3. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących OW,
b. złożenie zamówienia na co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru samochodu,
c. wpłata zaliczki lub całości opłaty za wynajem, w zależności od wybranej opcji.
1.4. W przypadku rezygnacji z wynajęcia samochodu po dokonaniu zapłaty zaliczki lub opłaty za wynajem, Wynajmujący nie zwraca wpłaconych środków. Najemca jest uprawniony do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet przyszłego wynajmu.

2. Wydanie i zwrot samochodu
2.1. Wynajmujący wyda Najemcy samochód czysty, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i usterek, z kompletnym wyposażeniem, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z kompletem dokumentów i jednym kompletem kluczy, w miejscu i czasie określonym umową. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu samochodu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania samochodu. Podpisanie protokołu przekazania oznacza, że Najemca dokonał odbioru samochodu, nie wnosząc do niego żadnych zastrzeżeń.
2.2. Najemca w dniu wynajmu okaże Wynajmującemu dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem.
2.3. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kaucji w wysokości ustalonej w Umowie najmu lub w formularzu rezerwacji. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi Najemcy.
2.4. Opłata za wynajem oraz kaucja może być uiszczona gotówką w punkcie Wynajmu, przelewem za pośrednictwem Przelewy24 lub karta kredytową wskazaną na stronie internetowej Wynajmującego.
2.5. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w jakim go wynajął, w miejscu i czasie określonym umową. Wynajmujący jest uprawniony do zweryfikowania stanu samochodu w obecności Najemcy.
2.6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania samochodu od Najemcy na jego koszt, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu, w tym OW. Strony ustalają, że w takim przypadku oświadczenie Wynajmującego o wypowiedzeniu umowy może być przekazane drogą elektroniczną w formie e-maila lub w formie „smsa" wysłanego na wskazany przez Najemcę numer telefonu.
2.7. Przedłużenie okresu wynajmu następuje tylko za zgodą Wynajmującego.
2.8. Najemca ma obowiązek zawiadomić o przedłużeniu wynajmu na co najmniej 24 godziny przed końcem wynajmu. Samowolne przedłużenie i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od zakończenia umowy jest traktowane jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone na Policję.
2.9. W przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu, uiszczona lub wymagalna opłata za wynajem nie podlega zwrotowi czy pomniejszeniu.
2.10. Wynajmujący ma możliwość wyjazdu za granicę Polski po uprzednim uzgodnieniu takiego wyjazdu i otrzymaniu pisemnej zgody, przy czym wyjazd do krajów spoza Unii Europejskiej oraz do Estonii, Litwy i Łotwy jest zabroniony.

3.Uszkodzenie, utrata, kradzież, kolizja
3.1. W przypadku uszkodzenia, awarii, utraty samochodu lub jego wyposażenia, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. W każdym przypadku, Najemca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego oświadczenia o okolicznościach zdarzenia.
3.2. W przypadku kolizji lub kradzieży samochodu, Najemca zobowiązany jest nadto wezwać na miejsce zdarzenia Policję oraz dołożyć najwyższej staranności w uzyskaniu danych dotyczących uczestników zdarzenia, świadków oraz polisie ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku, gdy jest nim osoba inna niż Najemca.
3.3. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży samochodu albo jego wyposażenia, Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i OW.
3.4. Wynajmujący jest uprawniony do zobowiązania Najemcy do pokrycia szkody poniesionej przez Wynajmującego, jeżeli Najemca lub kierowca, któremu powierzył on samochód, naruszy przepisy prawa, zasady bezpieczeństwa ruchu na drogach lub umowę najmu, w tym OW. W ramach odszkodowania Wynajmujący jest uprawniony domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów, w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu lub pokrycia rzeczywistej szkody.
3.5. W przypadku awarii lub uszkodzenia samochodu, która nastąpiła z winy Najemcy lub kierowcy, któremu powierzył on samochód, Wynajmujący jest uprawniony do zobowiązania Najemcy do pokrycia kosztów związanych z doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego.
3.6. W przypadku awarii lub konieczności dokonania serwisu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego i postępowania zgodnie z instrukcjami. Zaniechanie tego obowiązku lub próba naprawienia samochodu przez Najemcę może skutkować obciążeniem Najemcy kosztami naprawy. Najemca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, by zapobiec dalszym uszkodzeniom samochodu.
3.7. W przypadku wyłączenia samochodu z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie. W przypadku braku takiej możliwości takiej możliwości Najemcy przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

4. Opłaty
4.1. Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty podane w Umowie najmu lub aktualnym cenniku.
4.2. Koszt wynajmu ustalany jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od momentu rozpoczęcia wynajmu.
4.3. Opóźnienie w zwrocie samochodu skutkować będzie naliczeniem opłaty odpowiadającej proporcjonalnie dziennej stawce wynajmu wraz z opłatami za wykupione opcje dodatkowe.
4.4. W przypadku opóźnienia w zwrocie samochodu lub przedłużenia wynajmu za zgodą Wynajmującego, Najemca upoważnia Wynajmującego do dokonania na udostępnionej karcie kredytowej dodatkowej preautoryzacji obejmującej dodatkowe koszty wynajmu.

5. Warunki używania samochodu:
5.1. W okresie korzystania z samochodu Najemca zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Umowy Najmu, w tym OW, przepisów prawa, w tym prawa o ruchu drogowym, zasad bezpieczeństwa w ruchu na drodze,
b) dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, w szczególności poprzez każdorazowe zamknięcie samochodu, niepozostawianie dokumentów i kluczyków w samochodzie, niepozostawianie wartościowych przedmiotów, w tym urządzenia GPS, w sposób widoczny z zewnątrz. Najemca, w miarę możliwości, powinien parkować samochód na parkingach strzeżonych,
c) stosowania w samochodzie paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika,
d) wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie codziennych czynności związanych z użytkowaniem samochodu, w tym w szczególności sprawdzania i uzupełniania płynów, sprawdzania i zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w oponach, sprawdzania stanu żarówek, utrzymywania samochodu w czystości
e) natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich awariach, usterkach i nieprawidłowościach w działaniu samochodu, w szczególności w przypadku zapalenia się którejkolwiek kontrolki. W takim przypadku Najemca jest ponadto zobowiązany do przerwania jazdy i zabezpieczenia samochodu oraz do stosowania się do wskazówek Wynajmującego.
5.2. W okresie korzystania z samochodu zabronione jest:
a) holowanie innych pojazdów i przyczep,
b) przewożenie osób lub rzeczy w formie podnajmu,
c) przewożenie większej ilości osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym samochodu,
d) używanie samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach lub do nauki jazdy,
e) używanie samochodu przez Najemcę lub innego kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków i substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji,
f) kierowanie samochodem przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zgłoszona Wynajmującemu poprzez jej wskazanie w Umowie najmu,
g) palenie tytoniu lub innych substancji w wynajmowanym samochodzie.
5.3. W przypadku uszkodzenia wnętrza samochodu Najemca jest odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody, w szczególności takie jak: wypalenie dziur w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia elementów wewnętrznych wyposażenia, klamek, zamków.
5.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, którym powierzył użytkowanie samochodu w okresie wynajmu.
5.5. W przypadku utraty dokumentów lub kluczyków samochodu (w tym zgubienie lub zniszczenie), Najemca jest odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody w postaci konieczności wymiany dokumentów lub wymiany zamków oraz kluczyka. Gdyby z powyższych przyczyn doszło do unieruchomienia pojazdu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia utraconych wpływów Wynajmującego w wysokości dobowej stawki najmu, liczonej proporcjonalnie do okresu wyłączenia samochodu z użytkowania.
5.6. W przypadku, gdy Wynajmujący, zgodnie z przepisami prawa, będzie zobowiązany do udzielenia informacji o użytkowniku samochodu właściwym organom ściągania lub administracji, z jakiegokolwiek tytułu, Najemca zostanie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowej opłaty administracyjnej w wysokości 100 złotych powiększonej o należny podatek VAT. Najemca upoważnia Wynajmującego do dokonania na udostępnionej karcie kredytowej dodatkowej preautoryzacji obejmującej opłatę administracyjną.

6. Ubezpieczenie:
Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany samochód jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz AC i NNW. Ubezpieczenie zapewnia ochronę wyłącznie tym osobom, które użytkują samochód za zgodą Wynajmującego. Udziałem własnym Najmecy w przypadku szkody pokrywanej z AC jest wpłącona kaucja.

7. Wyłączenia odpowiedzialności Wynajmującego:
7.1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.
7.2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowaniem samochodu.
7.3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kary, mandaty lub opłaty związane z wynajmowaniem samochodu.

8. Dane osobowe:
Wypożyczalnia Samochodów ELITEAUTO Szymon Romanowski, jako Administrator danych osobowych Najemcy, przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji Umowy Najmu, włączając w to archiwizację, kontrolę należności i ochronę majątku Wynajmującego oraz prawo do przekazania danych osobowych podmiotom współpracującym i uprawnionym. Administrator danych zapewnia Najemcy wgląd do swoich danych, możliwość uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz ich usunięcia.

9. Siedziba i właściwość sądu:
Wszelkie spory związane z wykonaniem oraz rozwiązaniem Umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby strony powodowej.

Załącznikiem do OW jest cennik.

Biuro:

ul. Szyszkowa 8/10, 02-285 Warszawa

Od Poniedziałku do Piątku:
08:00 – 18:00

Sobota:
08:00 - 14:00

 

Skontaktuj się z nami:
Pola wymagane
© EliteAuto - All Rights Reserved